Advances in hexagon mesh based flow direction modeling

Published in Advances in Water Resources, 2021

Recommended citation: Chang Liao, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, Teklu Tesfa, Zhuoran Duan, Darren Engwirda, and L. Ruby Leung. Advances in hexagon mesh based flow direction modeling. Advances in Water Resources (2021). https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2021.104099 http://changliao.github.io/files/2022/hexwatershed_awr.pdf

Recommended citation: Chang Liao, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, Teklu Tesfa, Zhuoran Duan, Darren Engwirda, and L. Ruby Leung. Advances in hexagon mesh based flow direction modeling. Advances in Water Resources (2021).